Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 09 sierpnia 2022. Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 27.06.2022r
2022-06-15 16:36:40

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie  15:00,  w  Inkubatorze Przedsiębiorczości w Budzowie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Stoszowice:

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVIsesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
4. Raport o stanie Gminy Stoszowice za 2021 rok:
    - przedstawienie raportu o stanie Gminy Stoszowice;
    - debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Stoszowice za 2021 rok;
   -  podjęcie uchwały w sprawi udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stoszowice za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok:
    - opinia komisji  stałych (połączonych) Rady Gminy w sprawi sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 rok;
   -  opinia regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie minia komunalnego;
    - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2021 rok;
    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2021 rok;
    - rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2021 rok;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoszowice z wykonania budżetu za 2021 rok.
7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy za rok 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra-Budzów”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stoszowice udziału w nieruchomości gruntowej nr 759, obręb Budzów.
13. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za rok 2021.
14. Przyjęcie sprawozdań z realizacji Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.
15. Informacja GOKSiR o przygotowaniach do okresu wakacji w Gminie.
16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
18. Wolne wnioski i głosy
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony