Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 09 sierpnia 2022. Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja

 

"Zielona akcja”


Gmina Stoszowice brała udział w realizacji projektu pn. „Przywracanie starych odmian drzew owocowych w krajobrazie Stoszowic”. Organizacją wiodącą, która otrzymała dofinansowanie w formie dotacji, w kwocie 19.900,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” na wniosek realizatora inicjatywy - grupy nieformalnej mieszkańców Stoszowic, reprezentowanej przez Ewelinę Cwanek i Marzenę Wolską.


Zakres rzeczowy projektu obejmował odtworzenie historycznej alei śródpolnej drzew owocowych z przewagą czereśni, na drodze polnej w Stoszowicach. Na długości około 1,5 km zostało posadzonych 300 sztuk drzew owocowych: czereśni, wiśni, jabłoni i gruszy. Ponadto wykonana została inwentaryzacja dendrologiczna oraz zakupiono elementy małej architektury w postaci ławek i tablic informacyjnych. Zostaliśmy wyposażeni również w kosę spalinową i piłę sadowniczą.


Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom, młodzieży, pedagogom i pracownikom naszej szkoły, pracownikom Spółki Wodociągi Srebrnogórskie, którzy pomagali w nasadzeniu drzewek, szczególne podziękowania składamy Panu Piotrowi Kazieńce za duże zaangażowanie i pomoc w zamontowaniu ławek i tablic. Nieoceniona okazała się pomoc rolników, którzy odkrzaczyli i wyrównali teren w miejscach nasadzeń.
Działanie rewitalizacyjne pn. „Odtworzenie alei czereśniowej” wpisane jest do sołeckiej strategii rozwoju.


Aleja będzie pełniła funkcję wzbogacenia krajobrazu wsi. „Zadrzewienia znacznie zmniejszają siłę wiatru, co ogranicza wywiewanie cząstek materii organicznej z pól. Pasy drzew i krzewów przeciwdziałają również erozji powierzchniowej, czyli wymywaniu gleby podczas intensywnych opadów. Obecność zadrzewień śródpolnych ogranicza straty wody podczas spływu po opadach. Oprócz spływu powierzchniowego wód, zadrzewienia spowalniają roztopy, zacieniają, a także hamują prędkość wiatru, co przekłada się na mniejsze parowanie. Gleba w sąsiedztwie zadrzewień ma zazwyczaj nienaruszoną strukturę i jest bardziej zasobna w materię organiczną, dzięki czemu posiada większą pojemność wodną” (źródło: Broszura „Zadrzewienia najlepszy sposób na łagodzenie zmian klimatycznych na terenach rolniczych”). Skutkuje to długofalową poprawą warunków gospodarowania rolniczego. Podniesie walory przyrodnicze przestrzeni pól – stworzy się przyjazne siedlisko i schronienie dla owadów zapylających, ptaków, nietoperzy, drobnych ssaków; podniesie funkcje retencyjne, mikroklimatyczne; lokalna społeczność będzie korzystać z darów natury, aleja będzie stanowić miejsce integracji mieszkańców.„Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności poprzez małą retencję i zadrzewienia”, dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest koordynowany przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja"

 

DO POBRANIA:

1. Inwentaryzacja dendrologiczna Stoszowice

2. Broszura – Zadrzewienia najlepszy sposób na łagodzenie zmian klimatycznych na terenach rolniczych

3. Tablica - Aleja czereśniowa w Stoszowicach

 


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony